ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Порядок підготовки проектів регуляторних актів PDF Друк

Порядок підготовки проектів регуляторних актів

Підготовка проектів передбачає:

І. Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів

Згідно ст.7

Регуляторні органи затверджують плани діяльності на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

Затверджені плани та зміни до них оприлюднюються (ст.13) не пізніш, як у 10-денний строк після затвердження.

Згідно ст.6

Громадяни, суб’єкти господарювання та їх об"єднання можуть на етапі планування подавати регуляторному органу пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду.

ІІ. Підготовка проекту регуляторного акта

Згідно ст.8, ст.9, та Методики

1. Підготовка аналізу регуляторного впливу (АРВ)

Згідно ст.8, та Методики

Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

Згідно ст.9

Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об"єднань.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту

Проект регуляторного акта із відповідним АРВ оприлюднюється (ст.13) не пізніше 5 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення.

Згідно ст.9

Оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.

2. Погодження проектів з представництвом Держпідприємництва (органами виконавчої влади) надається:

Згідно ст.21

- проект регуляторного акта;

- аналіз регуляторного впливу;

- копія оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту з метою одержання зауважень і пропозицій;

Згідно ст.9, ст.20, ст.13

Тривалість погодження проекту регуляторного акта представництвом Держпідприємництва не може перевищувати одного місяця з дня одержання проекту.

3. Подання проекту на затвердження;

Згідно ст.25, розп.голови ОДА від21 травня 2004р. №307-р

Головний розробник разом з проектом розпорядження, яке є регуляторним актом, також подає:

- копію рішення територіального органу Держпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту цього акта;

- висновок про результати впливу регуляторного акта;

- копію повідомлення про оприлюднення цього проекту.

Згідно ст.12

Прийняті місцевими органами виконавчої влади регуляторні акти офіційно оприлюднюються в друкованих ЗМІ не пізніш як у 10 денний строк після їх державної реєстрації або прийняття та підписання.

4. Відстеження результативності регуляторних актів та підготовка звітності до представництва Держпідприємництва.

Згідно ст.10,13, 26 та Методики

Згідно ст.10

Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності та готується звіт.

Згідно ст.26

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюється (зг.ст.13) шляхом опублікування в друкованих ЗМІ та/або розміщується на веб-сторінці та не пізніше наступного робочого дня з дня його оприлюднення передається до представництва Держпідприємництва.

5. Перегляд регуляторних актів;

(приведення їх у відповідність із вимогами ст.4 Закону)

Згідно ст.11, ст.26

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Н А К А З

06.05.2004                                                                                          № 50

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки органами виконавчої влади інформації про здійснення ними державної регуляторної політики

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України                     від 19 березня 2004 р. № 152-р (152-2004-р) “Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади”

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо підготовки органами   виконавчої влади інформації про здійснення ними державної регуляторної політики (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Департаменту регуляторної політики (Мірошниченко О.М.):

у п’ятиденний термін після затвердження подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

довести зареєстрований наказ до відома центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Управлінню інформаційного забезпечення (Балковенко Г.І.) забезпечити оприлюднення зареєстрованого наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Ткача К.В.


Голова                                                                                          Ю.А.Авксентьєв

Перший заступник Голови

у зв’язках з Верховною Радою України                                            К.О.Ващенко

Заступник Голови                                                                           К.В.Ткач

В.о. Начальника юридичного

управління                                                                                     Л.В.Гавва

Директор департаменту

регуляторної політики                                                                    О.М.Мірошниченко

Начальник Управління

стратегічного планування та

організаційно-методичного

забезпечення                                                                                Т.В.Жерибор

ВНЕСЕНО:

Начальник Управління

методологічного забезпечення

регуляторної політики                                                                    Л.Г.Хоменко

Гринчук 254 58 16

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Державного комітету

України з питань регуляторної політики та підприємництва

06.05.2004  № 50

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо підготовки органами   виконавчої влади інформації про здійснення ними державної регуляторної політики

1.Методичні рекомендації розроблені відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 березня 2004 р. № 152-р “Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснен6ня державної регуляторної політики органами виконавчої влади”.

2. Ці Методичні рекомендації визначають порядок  підготовки інформації про здійснення  державної регуляторної політики органами виконавчої влади  ( далі – інформація).

3. Інформація центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – органи виконавчої влади) щодо здійснення ними регуляторної діяльності   є  підґрунтям для підготовки матеріалів до щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики в системі органів виконавчої влади.

4.Для підготовки інформації органи виконавчої влади можуть, у разі потреби, залучати в установленому порядку громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих  органів.

5. Інформація, що надається Державному комітетові України з питань регуляторної політики та підприємництва,  відображає діяльність органів виконавчої влади, яка спрямовувалась на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів протягом звітного періоду і складається з вступної частини, загальної частини, висновків  і додатків.

6. У вступній частині інформації зазначаються основні завдання, на виконання яких  концентрувалася робота органу виконавчої влади протягом звітного періоду та практичні кроки до забезпечення    відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин ринковим  вимогам, а також забезпечення відкритості  процесу регуляторної діяльності.

7. У загальній  частині  інформації окреслюється ситуація, яка  потребувала упорядкування державного регулювання господарських відносин у відповідній сфері, що є компетенцією  органу виконавчої влади, визначаються  та аналізуються проблеми, вирішення яких належить до компетенції органу виконавчої влади.

8. Характеристика аналізу проблем  викладається окремо до:

проблем, які  вирішувалися органом виконавчої влади протягом звітного періоду;

проблем, вирішення яких можливе органом виконавчої влади найближчим часом;

проблем, які  неможливо вирішити органом виконавчої влади з причин  його не компетенції.

9. Загальна частина  інформації відображає   питання щодо:

стану дотримання  органом виконавчої влади єдиного підходу до підготовки  проектів регуляторних актів;

здійснення аналізу   регуляторного впливу при підготовці проектів регуляторних актів;

проведення роботи з планування діяльності щодо  підготовки проектів регуляторних актів та  внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін;

оприлюднення проектів регуляторних актів;

опрацювання одержаних зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань у процесі підготовки проектів регуляторних актів та виконання заходів з відстеження  їх результативності;

взаємодії  органу виконавчої влади у процесі регуляторній діяльності з конкретними  суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями, науковими установами та консультативно-дорадчими органами;

систематизації регуляторних актів;

перегляду регуляторних актів  та виконання заходів  з відстеження  їх результативності;

оприлюднення органом виконавчої влади інформації про здійснення регуляторної діяльності.

10. У висновку   визначаються тенденції щодо  зменшення або збільшення  рівня  державного регулювання  у відповідній сфері,  у тому числі   дозвільної та/або контрольної діяльності органу виконавчої влади, формулюються  пропозиції  щодо розв’язання проблем шляхом прийняття відповідних рішень.

11. Додатки можуть містити:

аналітичні довідки з окремих питань, які висвітлені у інформації;

ілюстративний матеріал (графіки, діаграми, таблиці тощо).

12. Інформація підписується керівником  органу виконавчої влади або його заступником.

Начальник Управління

методологічного забезпечення

регуляторної політики                                                                                                                                 Л.Г.Хоменко

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації