Регламент Маловисківської районної державної адміністрації Друк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Маловисківської районної

державної адміністрації

30 вересня 2019 року № 227-р

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Маловисківської районної державної адміністрації

 

Загальні положення

 

1. Регламент Маловисківської районної державної адміністрації (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної  державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).

2. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступником голови (далі – заступники голови), керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, управліннями та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4. Розподіл обов’язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі – структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію державної політики відповідно до чинного законодавства;

порядку заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника , заступника та керівника апарату в разі їх відсутності.

Голова районної державної адміністрації визначає також обов’язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.

5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із першим заступником, заступником голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), а також з головним спеціалістом-юрисконсультом загального відділу апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із першим заступником, заступником голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівником апарату, а також з головним спеціалістом - юрисконсультом загального відділу апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

Положення про апарат райдержадміністрації розробляється головним спеціалістом-юрисконсультом загального відділу апарату райдержадміністрації, погоджується із керівником апарату і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

Планування роботи районної державної адміністрації

 

6. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), а у разі потреби, оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням її голови.

7. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

8. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

9. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Кіровоградської обласної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – актів законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих відповідною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи райдержадміністрації включаються:

актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови районної державної адміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання:

підведення підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Підготовка до розгляду питання про діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації або виконавчих комітетів сільських рад, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови на підставі службової записки заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

11. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішеннями заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

13. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

14. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному Веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

 

Організація роботи апарату райдержадміністрації

15. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень, наказів керівника апарату райдержадміністрації, розробляє за дорученням голови районної державної адміністрації проекти розпоряджень, наказів керівника апарату райдержадміністрації з організаційних та кадрових питань;

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, районної державної адміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації, а також сільськими радами (за дорученням голови районної державної адміністрації);

вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності;

здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації;

за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації;

забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

виконує відповідно до цього регламенту інші функції.

151. Апарат райдержадміністрації очолює керівник апарату, який призначається на посаду головою райдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує заступник керівника апарату, а в разі відсутності такої посади – керівник самостійного структурного підрозділу апарату райдержадміністрації відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації.

16. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами сільських рад.

17. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього регламенту та Положення про її апарат, що затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

Кадрова робота

18. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

19. Організація роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

20. Організацію роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює відділ управління персоналом.

У структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

21. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

22. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

23. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

24. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

25. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

26. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе відділ управління персоналом.

 

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 

27. Організація роботи з документами у райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства в Маловисківській районній державній адміністрації, що розробляється відповідно до Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від   17 січня 2018 року № 55, з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 375 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 і від        17 січня 2018 року № 55».

Інструкція з діловодства в Маловисківській районній державній адміністрації затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому чинним законодавством порядку.

28. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

29. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється сектором контролю апарату райдержадміністрації, за розглядом звернень громадян та інших документів – загальним відділом апарату райдержадміністрації.

30. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації розробляється у разі потреби плани контролю, в яких визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань, структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань, структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. Плани контролю затверджують заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

31. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації, його заступників,керівника апарату райдержадміністрації;

32. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові районної державної адміністрації, його заступникам або керівнику апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем’єр-міністра України, розпорядженням голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова районної державної адміністрації, його заступники або керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) дають доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини можливого порушення терміну виконання документа.

33. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно Кабінету Міністрів України, Кіровоградській обласній державній адміністрації, іншим органам виконавчої влади вищого рівня, підписує голова районної державної адміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної державної адміністрації, його заступників або керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

 

Організація розгляду звернень громадян та проведення

особистого прийому громадян

34. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року      № 348 та відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

35. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації, його заступниками або керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату.

36. Особистий прийом громадян проводить голова районної державної адміністрації, його заступники, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної державної адміністрації.

Загальний відділ апарату райдержадміністрації, аналізує щоквартальну роботу з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

 

Організація правового забезпечення діяльності

районної державної адміністрації

37. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює головний спеціаліст-юрисконсульт загального відділу апарату райдержадміністрації підпорядковується голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації – керівнику апарату райдержадміністрації.

38. У своїй діяльності головний спеціаліст - юрисконсульт загального відділу апарату райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації, наказами керівника апарату райдержадміністрації.

39. Основними завданнями головного спеціаліста-юрисконсульта загального відділу апарату райдержадміністрації є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

40. Головний спеціаліст - юрисконсульт загального відділу апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації, рішень колегії райдержадміністрації, а також інших актів райдержадміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та (або) подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами чинного законодавства;

визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього регламенту та положення про загальний відділ апарату райдержадміністрації, що затверджується головою районної державної адміністрації.

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;

виконує інші передбачені законодавством функції.

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,
служби і комісії районної державної адміністрації

41. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 утворюється громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

42. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія райдержадміністрації (далі – колегія) у складі голови (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

43. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.

До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

44. Засідання колегії райдержадміністрації вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, а позачергові – у міру потреби.

45. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії райдержадміністрації оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження.

46. Апарат райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, у тому числі стенографування (технічний запис).

47. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Типовим положенням про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1569.

 

Порядок підготовки та проведення нарад

 

48. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація проведення нарад у голови районної державної адміністрації, його заступників та керівника апарату райдержадміністрації покладається на апарат райдержадміністрації або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

49. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

50. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. Протокол наради підписує головуючий.

51. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови райдержадміністрації, накази керівника апарату райдержадміністрації або накази керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

52. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень

голови місцевої державної адміністрації (наказів керівника апарату районної державної адміністрації )

53. Голова районної державної адміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.

Керівник апарату райдержадміністрації видає в межах наданої компетенції накази.

54. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації              (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

Проекти наказів керівника апарату (далі – проекти наказів) готують структурні підрозділи апарату райдержадміністрації.

55. У разі, коли розроблення проекту розпорядження (проекту наказу) доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

56. Проекти розпоряджень (проекти наказів) підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, її апарату, а у разі потреби – з іншими органами.

У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження (проекту наказу).

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження (проекту наказу), вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження (проекту наказу).

Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату, інших органів, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження (проект наказу), а також дата візування.

Проекти розпоряджень (проекти наказів), які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження (проекту наказу) у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження (проекту наказу) головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження (проект наказу) без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження (проекту наказу).

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження (проект наказу) стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

Копії документів погодження проекту розпорядження (проекту наказу)  зберігаються в архівних справах головного розробника.

57. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження (проекту наказу) оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

58. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (проекту наказу)  (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження голови райдержадміністрації (далі – розпорядження), наказу керівника апарату райдержадміністрації  (далі –   наказ).

До пояснювальної записки, у разі потреби, можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень (проектів наказів) з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі, регуляторних актів, є обов’язковим.

59. У разі коли проект розпорядження (проект наказу), що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень (наказів), такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження ( проекту наказу) одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень (проектів наказів) додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

60. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

61. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження (проекті наказу) можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

62. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

63. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові районної державної адміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 58-64 цього Регламенту.

За дорученням голови районної державної адміністрації, його заступника або керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті, та у разі потреби, здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

64. Проекти розпоряджень (проекти наказів) підлягають обов’язковій правовій експертизі головним спеціалістом-юрисконсультом загального відділу апарату районної державної адміністрації (далі - головний спеціаліст - юрисконсульт).

У разі, коли проект розпорядження (проект наказу) подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, головний спеціаліст - юрисконсульт доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробнику проект розпорядження (проект наказу) та матеріали до нього.

Головний спеціаліст - юрисконсульт опрацьовує поданий проект розпорядження (проект наказу), зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження (проекту наказу) у відповідність з вимогами нормо-проектувальної техніки, а також, у разі потреби, редагує проект розпорядження (проект наказу).

Головний спеціаліст - юрисконсульт під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження (проект наказу) на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження (проект наказу) на відповідність вимогам, встановленим цим регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження (проекту наказу) чи його окремих положень актам законодавства головний спеціаліст - юрисконсульт готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробнику з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження (проекту наказу) не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, головний спеціаліст - юрисконсульт готує висновок (додаток 6).

Проект розпорядження (проект наказу), у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

65. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження (проекту наказу)  виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

66. Проект розпорядження (проект наказу)  візується працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов’язковому порядку головним спеціалістом – юрисконсультом, першим заступником голови, заступником голови райдержадміністрації, що відповідає за його підготовку, керівником апарату райдержадміністрації, та передається керівнику апарату райдержадміністрації.

67. Розпорядження голови райдержадміністрації (накази керівника апарату) ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями (наказами) не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження (накази) доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови районної державної адміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження голови районної державної адміністрації, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому  Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Додатки до розпоряджень (наказів) є невід’ємною частиною таких розпоряджень (наказів). Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації підписуються керівником структурного підрозділу райдержадміністрації, до наказів - заступником керівника апарату районної державної адміністрації.

Розпорядження (накази) надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та  оприлюднюються на офіційному Веб-сайті райдержадміністрації в установленому її головою порядку.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснення відстеження результативності виданого розпорядження (наказу).

 

Публічне обговорення проекту розпорядження
голови райдержадміністрації

68. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

69. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова районної державної адміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати видання розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або інших органів.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

70. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає загальному відділу апарату райдержадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.

71. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

 

Взаємовідносини райдержадміністрації
з іншими органами державної влади та органами
місцевого самоврядування

72. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

73. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

74. Голова районної державної адміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держаудитслужби в разі їх утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.

 ____________________


Додаток 1

до Регламенту

Маловисківської районної

державної адміністрації

(пункт 56)

 

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження (проекту наказу)

____________________________________________________________________

(назва)

Проект розпорядження (проект наказу) розроблено ______________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу, її апарату

___________________________________________________________________________________

іншого органу, що є головним розробником)

___________________________________________________________________________________

(підстава для розроблення)

та погоджено:

без зауважень

_________________                      ______________________________

(посада)                                                   (Власне ім’я, прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано

_________________                      ______________________________

(посада)                                                    (Власне ім’я, прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано частково

_________________                      _______________________________

(посада)                                                     (Власне ім’я, прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які не враховано

_________________                      _______________________________

(посада)                                                       (Власне ім’я, прізвище)

 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту ____ регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від ______________ № ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

_____________________________________________________________________

 

____________________________                   __________         ___________________

 

 

Продовження додатка 1

 

(найменування посади керівника                                         (підпис)                   (Власне ім’я, прізвище)

структурного підрозділу,її апарату, іншого

органу, що є головним розробником )

  

«____» ___________ 20__ р.

 ____________________

 

Додаток 2

до Регламенту

Маловисківської районної

державної адміністрації

(пункт 57)

  

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

 

щодо проекту розпорядження (проекту наказу) ____________________________

(назва)

 

 

1.1. Ураховані зауваження (пропозиції)

 

Редакція частини проекту розпорядження (проекту наказу), до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, її апарату, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції)
та їх зміст

Спосіб врахування

 

 

1.2. Неврегульовані розбіжності

 

Редакція спірної частини проекту розпорядження (наказу)

Найменування структурного підрозділу, її апарату, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції)
та їх зміст

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

_____________________


Додаток 3

до Регламенту

Маловисківської районної

державної адміністрації

(пункт 58)

  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження (проекту наказу) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва)

 

1. Обґрунтування необхідності видання розпорядження (наказу)

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (проекту наказу) (на виконання акта законодавства, доручення Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв’язання якої спрямовується розпорядження (наказ), і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті видання розпорядження (наказу), та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 

3. Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження (проекту наказу) та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження (проекту наказу), зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень (наказів) або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень (наказів), або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень (наказів).

У разі коли проект розпорядження (проект наказу) стосується прав та обов’язків громадян, про це зазначається окремо.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження (проекту наказу), розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження (наказу) не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Продовження додатка 3

 

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект розпорядження (проект наказу)  інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

 

6. Регіональний аспект

Якщо проект розпорядження (проекту наказу) стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

 

7. Громадське обговорення

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження (проект наказу) не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 

8. Прогноз результатів

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження (наказу), зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

____________________________                   __________         ___________________

(найменування посади керівника                                        (підпис)                      (Власне ім’я, прізвище)

структурного підрозділу, ,її апарату,іншого

Продовження додатка 3

 

органу, що є головним розробником )

 

«____» ___________ 20__ р.

______________________


Додаток 4

до Регламенту

Маловисківської районної

державної адміністрації

(пункт 59)

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту розпорядження (проекту наказу)

 

(назва)

 

Зміст положення
чинного розпорядження (наказу)

Зміст відповідного положення
проекту розпорядження

(проекту наказу)

 

 

____________________________                   __________         ___________________

(найменування посади керівника                                           (підпис)                               (Власне ім’я, прізвище)

структурного підрозділу,її апарату, іншого

органу, що є головним розробником )

 

 

«____» ___________ 20__ р.

  

______________________


Додаток 5

до Регламенту

Маловисківської районної

державної адміністрації

(пункт 64)

 

_______________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу, її апарату,
іншого органу, що є головним розробником)

 

 

Відповідно до регламенту Маловисківської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням її голови від ___________ № _____, повертаємо проект розпорядження (проект наказу) ______________________________________________________________________

(назва)

 

для приведення його у відповідність з вимогами пункту ________ зазначеного регламенту.

 

Додаток: на _____ арк.

 

_________________________            _________              ____________________

(керівник апарату)                                   (підпис)                               (Власне ім’я, прізвище)

 

 

«___» ______________ 20__ р.

  

_____________________

 


Додаток 6

до Регламенту

Маловисківської районної

державної адміністрації

(пункт 64)

 

ВИСНОВОК

головного спеціаліста-юрисконсульта  загального відділу апарату районної державної адміністрації до проекту розпорядження (проекту наказу)

____________________________________________________________________

(назва)

 

Проект розпорядження (наказу) розроблено ____________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу, її апарату,

____________________________________________________________________

іншого органу, що є головним розробником)

 

1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

 

1) __________________________________________________________________

(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

____________________________________________________________________

розпорядженням голови районної державної адміністрації)

 

2) __________________________________________________________________

(вимогам нормо-проектувальної техніки – зазначаються недоліки,

________________________________________________________________________________

зокрема логічні та змістові)

 

2. Узагальнений висновок _____________________________________________

(наводиться узагальнений висновок та пропозиції

____________________________________________________________________

щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність видання та обґрунтованість

____________________________________________________________________проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 

Правову експертизу проекту розпорядження (проекту наказу) проведено:

 

____________________________                   __________         ________________

(головний спеціаліст-юрисконсульт                                  (підпис)           (Власне ім’я, прізвище)

загального відділу)

 

 

«___» ____________ 20__ р.

 

____________________

Share/Save/Bookmark