ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Розпорядження № 158-р 27.05.2015 року PDF Друк

 

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 27 травня 2015 року                                                                           № 158-р

м. Мала Виска

 

Про утворення Ради

регіонального розвитку району

 

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України, Указу Президента України від 21 квітня 2015 року № 224 «Про Раду регіонального розвитку», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 травня 2015 року № 188-р «Про утворення Ради регіонального розвитку області» та з метою сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування з питань напрацювання оптимальної моделі розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, здійснення реформ у сфері децентралізації управління регіональним розвитком, вирішення проблемних питань життєзабезпечення районів:

1. Утворити Раду регіонального розвитку району як консультативно- дорадчий орган при голові районної державної адміністрації.

2. Затвердити:

Положення про Раду регіонального розвитку району (додається);

посадовий склад Ради регіонального розвитку району згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова районної

державної  адміністрації                                                                      П.СОРОКА

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Маловисківської районної

державної адміністрації

від 27 травня 2015 р. № 158-р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду регіонального розвитку району

 

 1. Рада регіонального розвитку району є консультативно-дорадчим органом при голові районної державної адміністрації.

 

 1. Рада регіонального розвитку району (далі - Рада) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

 

 1. Основними завданнями Ради є:
 2. сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів, зокрема місцевих органів виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування щодо удосконалення державного будівництва, напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального розвитку;
 3. вироблення узгодженої позиції щодо соціально-економічного та гуманітарного розвитку району, механізмів подолання диспропорцій розвитку територій, ефективного використання економічного потенціалу району, підвищення їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності;
 4. підготовка пропозицій щодо напрямів, пріоритетів та механізмів проведення адміністративно-територіальної реформи, формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади з урахуванням стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування, реалізації регіональної державної політики у сфері кадрового забезпечення державного управління в районі та законодавчого врегулювання цих питань;
 5. напрацювання оптимальних шляхів дальшого розвитку політично і економічно дієздатного місцевого самоврядування;
 6. підготовка пропозицій щодо визначення першочергових заходів щодо впровадження європейських демократичних стандартів у сфері територіальної організації місцевого самоврядування, оптимізації співпраці територіальних громад з державою, а також забезпечення їх взаємної відповідальності за комплексний розвиток територій;
 7. сприяння врахуванню інтересів територіальних громад району і специфіки розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць у проектах нормативно-правових актів з питань регіональної політики, проектах загальнодержавних та інших державних цільових програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку та охорони довкілля;
 8. вивчення міжнародного досвіду в сфері інноваційних стратегій територіального розвитку та здійснення заходів щодо його практичної реалізації;
 9. моніторинг стану виконання актів Президента України з питань державної регіональної політики та підготовка пропозицій щодо підвищення рівня виконавської дисципліни;
 10. аналіз законодавства України з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування та територіальної організації влади, підготовка пропозицій щодо його удосконалення.

 

 1. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1)    запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформації, документи і матеріали;

2)    запрошувати на свої засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, вітчизняних та іноземних учених, експертів;

3)    залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Ради, працівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

4)    створювати тимчасові робочі групи, інші робочі органи для розроблення і детального опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Ради, визначати порядок їх роботи, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), координувати та коригувати роботу створених тимчасових робочих груп, заслуховувати їх звіти;

5)    організовувати проведення симпозіумів, конференцій, семінарів, нарад, засідань за круглим столом, а також інших заходів із питань, що належать до компетенції Ради.

 

 1. Рада в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, створеними головою районної державної адміністрації, а також з державними органами, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями.

 

 1. Рада утворюється у складі Голови, виконавчого секретаря та інших членів, які беруть участь у роботі Ради на громадських засадах.

 

Головою Ради є голова районної державної адміністрації.

 

Виконавчим секретарем Ради є керівник апарату районної державної адміністрації.

 

До складу Ради за посадою входять голова районної ради (за згодою), заступники голови районної державної адміністрації, голови органів місцевого самоврядування.

 

У разі відсутності (наявності вакантної посади) голови органу місцевого самоврядування його представництво у Раді здійснює заступник, секретар на якого покладено виконання обов’язків голови.

 

 1. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, визначає порядок її роботи та головує на засіданнях Ради.

 

 1. Виконавчий секретар Ради:

1)    скликає за дорученням Голови Ради засідання Ради;

2)    забезпечує організацію діяльності Ради, підготовку питань порядку денного та матеріалів до її засідань з урахуванням пропозицій членів Ради, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, а також ведення протоколів засідань Ради;

3)    затверджує плани діяльності тимчасових робочих груп, інших робочих органів, визначає їх голів, затверджує за поданням голів тимчасових робочих груп персональний склад таких груп, координує їх роботу;

4)    здійснює моніторинг стану реалізації рішень Ради, регулярно інформує Голову Ради та інших членів Ради з цього питання;

5)    представляє Раду у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями;

6)    виконує за дорученням Голови Ради інші завдання.

 

 1. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

 

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від затвердженого складу Ради.

 

 1. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Ради є вирішальним.

 

За результатами засідання оформляється протокол, який підписується виконавчим секретарем Ради.

 

Рішення Ради можуть надсилатися для розгляду міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування.

 

У разі необхідності рішення Ради реалізуються шляхом видання в установленому порядку розпоряджень (доручень) голови райдержадміністрації, внесення головою райдержадміністрації на розгляд районної ради відповідних проектів рішень районної ради.

 

 1. Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність та прийняті нею рішення. Інформація про діяльність Ради та підготовлені нею матеріали розміщуються на веб-сайті районної державної адміністрації.

 

 1. Організаційне, консультативне, інформаційне та експертно-аналітичне забезпечення діяльності Ради, її тимчасових робочих груп та інших робочих органів здійснюється апаратом районної державної адміністрації.

 

 1. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови Маловисківської районної державної адміністрації

від 27 травня 2015 р. № 158-р

 

 

ПОСАДОВИЙ склад

Ради регіонального розвитку району

 

Голова Ради:

 

Голова районної державної адміністрації

 

Виконавчий секретар Ради:

Керівник апарату районної державної адміністрації

 

Члени Ради:

Голова районної ради (за згодою);

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації;

 

Заступник голови районної державної адміністрації;

 

Маловисківський міський голова (за згодою);

 

Смолінський селищний голова (за згодою);

 

Березівський сільський голова (за згодою);

 

Злинський сільський голова (за згодою);

 

Великовисківський сільський голова (за згодою);

 

Кіровський сільський голова (за згодою);

 

Ленінський сільський голова (за згодою);

 

Лозуватський сільський голова (за згодою);

 

Мануйлівський сільський голова (за згодою);

 

Мар’янівський сільський голова (за згодою);

 

Новогригорівський сільський голова (за згодою);

 

Нововознесенський сільський голова (за згодою);

 

Олександрівський сільський голова (за згодою);

 

Оникіївський сільський голова (за згодою);

 

Паліївський сільський голова (за згодою);

 

Плетеноташлицький сільський голова (за згодою);

 

Первомайський сільський голова (за згодою);

 

Розсохуватський сільський голова (за згодою);

 

Хмелівський сільський голова (за згодою);

 

Якимівський сільський голова (за згодою).

 

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                              А.ГОНЧАРОВА

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації