ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Про архівний сектор PDF Друк

Архівний сектор Маловисківської районної державної адміністрації - завідувач Телятник Наталія Василівна

м. Мала Виска, вул. Центральна. 62 (тел. 5-12-91)

Розпорядок роботи: 

понеділок -четверг з 8.00 до 17.15 год

п`ятниця з 8.00 до 16.00 год


Прийом громадян:

Понеділок - вівторок з 8.00 до 12.00 год

Середа - четверг - робота з документами

П`ятниця - саніатрний день

Субота - неділя - вихідні дні.ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Маловисківської районної державної адміністрації

від «01 серпня  2016 р.№258


Положення

про архівний сектор Маловисківської районної державної адміністрації

Кіровоградської області

І. Загальні положення

1.Загальні положення

Архівний  сектор Маловисківської районної державної адміністрації          ( далі – сектор)  є самостійним структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації та  в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Сектор підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний  державному   архіву    Кіровоградської області ( далі – державний архів області).

Сектор  у  своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ),  законами України,  актами Президента  України  та Кабінету  Міністрів  України,  наказами Мін'юсту та Укрдержархіву, розпорядженнями  голови  обласної та районної державної адміністрації,   рішеннями районної ради,  наказами  директора  державного  архіву  області,  а також положенням про відділ.


2. Основні завдання

реалізація державної  політики  у  сфері  архівної  справи  і  діловодства, здійснення     управління    архівною    справою    і діловодством на території району;

координація діяльності держаних органів , органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та  організацій  усіх  форм  власності зокрема приватних архівних установ,заснованих фізичними,  юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи і діловодства;

внесення до   Національного    архівного    фонду    архівних документів,   що   мають  місцеве  значення,  ведення  їх  обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

здійснення контролю за діяльністю архівних  установ  і  служб діловодства,  забезпечення    додержання    законодавства    про Національний архівний фонд та архівні установи.


3. Функції

1)  складання  і  за  погодженням  з  державним архівом області   подання  для  затвердження  в установленому порядку проектів державних  цільових  програм,  затверджує  плани розвитку архівної  справи  в районі, забезпечує їх виконання;

2) забезпечення зберігання, облік і охорону:

документів Національного  архівного фонду з різними носіями,  переданих відділу    державними органами   , органами місцевого самоврядування,  підприємствами,   установами    та організаціями   незалежно  від  форми  власності  та  об'єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території району;


документів особового походження;


фотодокументів та  аудіовізуальних   документів,   що   мають значення для вивчення історії району;


друкованих, ілюстративних    та    інших    матеріалів,    що використовуються для довідково-інформаційної роботи;


облікових документів і довідкового апарату до них;


3)  організація  роботи,  пов'язаної  з  внесенням  профільних документів   до   Національного  архівного  фонду  або  вилученням документів   з  нього  незалежно  від  місця  зберігання  і  форми власності  на  них;


4)  проведення  в  установленому  порядку обліку, обстеження та аналізу  діяльності  архівних  установ,  які  створені на території району,   незалежно   від   форми  власності  та  підпорядкування;


5) інформування  державного  архіву  області  про виявлення архівних  документів,  що  не  мають  власника  або  власник  яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;


6) ведення обліку юридичних та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного сектору районної державної адміністрації, на підставі затверджених списків;


7) подання на затвердження Державному архіву області списків джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні  комплектування  сектору;


8)  перевірка роботи архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок  ,надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;


9) надання   консультаційно-методичної  допомоги  в  організації діяльності  архівної  установи  для  централізованого  тимчасового зберігання    архівних   документів,   нагромаджених   у   процесі документування  службових,  трудових   або   інших   правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території району, та інших архівних документів,  що  не  належать  до  Національного архівного  фонду  (трудового  архіву);


10) ведення  зведеного  обліку  архівних документів,  що зберігають  державні органи , органи місцевого самоврядування, підприємства,  установи  та  організації району, подання належних відомості про ці документи державному архіву області;


11) надання  на  договірних  засадах   послуг   підприємствам, установам   та   організаціям   з   упорядкування   документів  та використання  відомостей,  що   містяться   в   них,   розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;


12) передання державному архіву області у визначені ним строки документів та  довідкового  апарату  до  них  для  постійного зберігання;


13) створення  і  вдосконалення  довідкового  апарату до документів Національного архівного фонду;


14) здійснення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному відділі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування;


15) організація страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним відділом, у порядку, встановленому законодавством;


16) надання  архівних довідок,  копій документів та іншим  шляхом задоволення   запитів  фізичних  і  юридичних  осіб,  перегляд  в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечення  у  разі  виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів  письмового  обґрунтованого  спростування чи додаткових відомостей про особу;


17) вивчення,  узагальнення  і  поширення  досвіду  роботи  архівних установ.


4. Права

вимагати  від  юридичних  і  фізичних осіб, які мають архівні документи,  від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають  намір  здійснити  відчуження,  вивезення  за  межі  України архівних   документів,   проведення   експертизи   цінності  таких документів;


отримувати в установленому порядку документи юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;


проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також трудових, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;


звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;


порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;


порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушені законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;


установлювати ціни на роботи і послуги, що виконуються державним архівом;


відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок з правом доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно з законодавством спеціально охороняються.


5. Взаємодія з іншими суб’єктами

Сектор у процесі виконання  покладених  на  нього  завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної   державної адміністрації,  органами  місцевого самоврядування,  а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.


Працівники сектору мають право для  виконання  покладених  на них  службових  обов'язків відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства  органів  державної  влади,  підприємств,  установ  та організацій незалежно від форми власності та об'єднань громадян,громадських спілок, релігійних організацій, а також право доступу до їх документів,  за винятком тих,  що згідно із законодавством спеціально охороняються.


Одержувати в  установленому  порядку  від  інших  підрозділів районної держадміністрації, органів   місцевого   самоврядування,   підприємств,   установ  та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи та інші  матеріали,  необхідні  для  виконання  покладених  на  нього завдань.


6 . Керівництво.

Сектор  очолює  завідувач,  який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної  державної адміністрації   за   погодженням  відповідно  із  обласною державною адміністрацією   та  з  директором  державного  архіву  області.


Завідувач сектору:

здійснює керівництво  діяльністю  відділу,  несе  персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

розробляє  посадові інструкції працівників сектору;

подає на затвердження голові Маловисківської районної державної адміністрації положення про сектор.


Для   проведення  експертизи  цінності  документів  сектор утворює експертну комісію.

Склад експертної  комісії  і  положення  про  неї  затверджує завідувач сектору відповідно до типового положення,  затвердженого Мін'юстом.


Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис та  штатний розпис сектору затверджує голова районної державної адміністрації.Архівний сектор

Маловисківської районної

державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату

Маловисківської

районної державної

адміністрації

А.В.Гончарова


26  грудня    2017     р.

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

НА 2018 рік


Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Кіль­-кість справ

(то­мів, частин)

Строк зберіга­н­ня справи (то­му, частини) і номери статей за переліком

Примітка


1

2

3

4

5

01. Керівництво і контроль

01-01

Закони, постанови та інші акти Верховної ради України; укази та розпо­ряд­ження Президента Украї­ни; постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. Копії


Доки не мине потреба

ст.ст. 1-б,

2-б, 3-б,

16-а ТП


01-02

Нака­зи Укрдержархіву України. Копії


До ліквідації організації 1

ст. 16-а ТП

1 Надіслані до відома – доки не мине потреба

01-03

Накази директора Державного архіву області. Копії


До ліквідації організації 1

ст.16-а ТП

1 Надіслані до відома – доки не мине потреба

01-04

Розпорядження голови обласної, районної державної адміністрації, рішення районної ради. Копії


До ліквідації організації 1

ст.16-а ТП

1 Надіслані до відома – доки не мине потреба

01-05

Правила, положення, інструкції, ме­то­дичні вказівки, рекоменда­ції, пам’ятки з пи­тань архівної справи та діловодства. Копії


До заміни новими

ст. 20-б ТП


01-06

Положення про архівний сектор


До ліквідації організації

ст. 28-а ТП


01-07

Посадові інструкції працівників


5 р. 1

ст.43 ТП

1 Після заміни новими

01-08

Свідоцтво про державну реєстрацію


До ліквідації організації

ст.31 ТП


01-09

План розвитку архівної справи в районі (ф.101) на 2018 рік


5 р. 1

ст.157-а

ТП

1 На державне збе­рі­ган­ня надхо­дить у фонді Держ­архіву області

01-10

План-звіт роботи архівного відділу (ф.110) на 2018 рік


До ліквідації організації

ст.296-б ТП


01-11

Звіти про виконання плану розвитку архівної справи в районі, паспорт архівного відділу на 01.01.2018, про стан і обсяг документів НАФ, що зберігаються в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій та приватних архівних зібраннях на 01.01.2018, про мережу архівних установ на 01.01.2018, про роботу архівного сектору про створення та організацію трудових архівів у райо­ні станом на 01.01.2018  (ф.201, 202, 206, 207, 209, 212) за 2018 рік


До ліквідації організації 1

ст.296-б ТП

1 На державне збе­рігання надхо­дять у фонді Держ­архіву області

01-12

Документи (звіти, довідки, інформа­ції, доповідні записки) про стан розвитку архівної справи в районі, надіслані до районної державної адміністрації, районної ради


До ліквідації організації 1

ст. 44-а ТП

1 З адміністративно-господарських та оперативних питань – 5 р.

01-13

Інформації про підсумки роботи архівного сектору за квартал, надіслані до Держархіву області


1 р.

ст. 300 ТП


01-14

Листування з Державним архівом області про складання планово-звітної документації


3 р.

ст.165, 310 ТП


01-15

Журнал реєстрації вхідних внутрішніх документів


3 р.

ст.122 ТП


01-16

Журнал реєстрації вихідних внутрішніх документів


3 р.

ст.122 ТП


01-17

Журнал особистого прийому громадян завідувачем архівного сектору


3 р.

ст.125 ТП


01-18

Справа фонду (історична довідка, акти про вилучення документів для знищення тощо)


До ліквідації організації ст.130 ТП


01-19

Інструкція з діловодства


До ліквідації організації ст.20-а ТП


01-20

Номенклатура справ


5 р.1

ст.112-а ТП

1 Після заміни но­вими та за умо­ви скла­ден­ня  описів справ

Контроль за організацією діловодства та станом архівної справи в організаціях

01-21

Наглядові справи* юридичних осіб – джерел формування НАФ (інструк­ція з діловодства, зведена номенкла­тура справ, положення про ЕК, про архівний підрозділ, довідки про перевіряння, листи тощо)

*Документи наглядових справ підлягають експертизі цінності у разі заміни їх новими


3 р. 1

ст. 4 ВП

1 Після виключення зі списку юридич­них осіб – джерел формування НАФ та за умови пере­да­вання документів до архівного відділу

01-22

Картотека обліку роботи з юридич­ними особами – джерелами форму­вання НАФ


Пост. 1

ст. 9 ВП

1 Зберігається            в архівному відділі

01-23

Паспорти архівних підрозділів організацій


3 р.1

ст. 11 ВП

1 Після заміни новими

Експертиза цінності документів

01-24

Положення про ЕК архівного сектору


75 р.

ст. 39 ТП


01-25

Протоколи засідань ЕК архівного сектору


Пост. 1

ст.27-а ВП

1 Зберігаються            в архівному відділі

01-26

Акти про виявлення документів, що не стосуються архіву, фонду


Пост. 1

ст. 32 ВП

1 Зберігають­ся у справі фонду

01-27

Акти про вилучення документів з НАФ


Пост. 1

ст. 33 ВП

1 Зберігають­ся у справі фонду

01-28

Акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, що складаються архівними установами


Пост. 1

ст. 34 ВП

1 Зберігають­ся у справі фонду

01-29

Журнал обліку консультацій, наданих працівникам організацій

з питань архівної справи та діловодства


3 р. 1

ст.46 ВП

1 Після закін­че­ння журналу

Комплектування

01-30

Списки (юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають документи до архівного сектору; юридичних та фізичних осіб – дже­рел формування НАФ, які не пере­да­ють документи до архівного сектору; юридичних осіб, які перебувають у зоні комплектування архівного сектору та в діяльності яких не створюються документи НАФ)


Пост. 1

ст. 48, 49, 53 ВП

1 Зберігаються в архівному відділі

01-31

Договори про співробітництво архівного відділу з власниками документів НАФ, заснованими на приватній формі власності


5 р.1

ст. 57 ВП

1 Після закінчення строку дії договору. Можуть зберігатися у складі наглядових справ

01-32

Графіки приймання-передавання документів до архівного сектору


До заміни новими          ст. 63 ВП


01-33

Акти приймання-передавання документів до архівного сектору


Пост. 1

ст. 64 ВП

1 Зберігаються у справі фонду

Забезпечення збереженості

01-34

Покажчики топографічні:

а) пофондовий1 р. 1

ст.78-а ВП


1 Після заміни новим


б) постелажний


1 р. 1

ст.78-б ВП

1 Після заміни новим

01-35

Акти про видавання справ, доку­мент­­­ів у тим­часове користування


Пост. 1

ст. 84 ВП

1 Зберігаються у справі фонду

01-36

Акти, протоколи про вилучення справ (документів) слідчими органами


Пост. 1

ст. 85 ВП

1 Зберігаються у справі фонду

01-37

Книга обліку видавання справ з архівосховищ:

а) співробітникам архівного сектору


30 р. 1

ст. 96-а ВП

1 Після закінчення книги та повер­нен­ня документів

01-38

б) у читальну залу


30 р. 1

ст. 96-б ВП

1 Після закінчення книги та повер­нен­ня документів

01-39

в) у тимчасове користування за межі архівного сектору


30 р. 1

ст. 96-в ВП

1 Після закінчення книги та повер­нен­ня документів

01-40

Журнал реєстрації спостережень за станом температурно – вологісного режиму зберігання архівних документів


1 р. 1

ст.104 ВП

1 Після закінчен­ня журналу

01-41

Журнал відвідування сховищ сторон­німи особами


1 р. 1

ст.106 ВП

1 Після закінчен­ня журналу

Довідковий апарат до документів та їх облік

01-42

Список фондів


Пост. 1

ст.114 ВП

1 Зберігається в архівному відділі

01-43

Аркуші фондів


Пост. 1

ст.121  ВП

1 Зберігаються в архівному відділі

01-44

Справи фондів (історичні довідки, акти прийман­ня – пе­ре­давання доку­ментів, акти, аркуші про результати перевіряння наявності і стану доку­ментів, акти про вилучення документів, про нестачу й невиправні пошкодження документів, акти про вида­вання справ у тимчасове користу­ва­н­ня)


Пост. 1

ст.123 ВП

1 Зберігаються в архівному відділі

01-45

Реєстр описів


Пост. 1

ст.126 ВП

1 Зберігається в архівному відділі

01-46

Описи справ постійного зберігання організацій – джерел формування НАФ


Пост. 1

ст.128 ВП

1 Зберігаються в архівному відділі

01-47

Описи справ з особового складу (три­валого зберігання) організацій


3 р. 1

ст.131 ВП

1 Після знищен­ня справ

01-48

Описи справ тимчасового зберігання


3 р. 1

ст.132 ВП

1 Після знищен­ня справ

01-49

Паспорти архівосховищ


До заміни новими

ст.134 ВП


01-50

Відомості про зміни у складі та обсязі фондів станом на 01 січня 2018 року


Пост. 1

ст.135 ВП

1 Зберігаються в архівному відділі

01-51

Книга обліку надходжень документів до архівного сектору


Пост.

ст.148 ВП

1 Зберігається в архівному відділі

01-52

Книга обліку справ з особового складу


Пост. 1

ст.150 ВП

1 Зберігається в архівному відділі

01-53

Книга обліку вибуття документів


Пост. 1

ст.158 ВП

1 Зберігається в архівному відділі

Користування документами та використання архівної інформації

01-54

Документи (інформаційні листи, тематичні переліки, огляди, листи), складені за документами архівного сектору з питань інформації заці­кав­лених організацій


Пост. 1

ст.165-а ВП

1 Зберігається в архівному відділі

01-55

Документи (тематико-експозиційні плани, переліки документів, комплекти тематичних добірок, програми зустрічей, списки учасників, тексти повідомлень) з питань виставкової діяльності


Пост. 1

ст.171-а ВП

1 Зберігається в архівному відділі

01-56

Книга реєстрації справ користувачів архівного  сектору


25 р. 1

ст.178 ВП

1 Після закінчення книги

01-57

Журнали реєстрації запитів   юри­дич­них і фі­зичних осіб України з питань наведен­ня довідок соціально-правового, тематичного, майнового характеру5 р.

ст.. 132


01-58

Журнали реєстрації архівних довідок, копій та витягів з документів, виданими за запитами громадян і організацій5 р.

ст..141Завідувач архівного  сектору

районної державної адміністрації                                      Н.В.Телятник


СХВАЛЕНО                                                                     ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕК                           Протокол засідання  ЕПК                        архівного сектору райдержадміністрації                        Держархіву області

від__________№_________                                      від____________№ _____


Маловисківська  районна

державна  адміністрація

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної державної адміністрації

__________П.Сорока

«____»__________20     р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Завідувача архівного сектору  районної державної адміністрації

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.           Завідувач  архівного сектору районної державної адміністрації  належить до посад державної служби категорії « Б».

1.2.           Завідувач  архівного сектору районної державної адміністрації        (далі -  завідувач сектору) призначається на посаду і звільняється з посади головою районної   державної адміністрації  за погодженням відповідно  із заступником голови Кіровоградської обласної адміністрації та з директором державного архіву Кіровоградської області.

1.3.           Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований голові райдержадміністрації та директору державного архіву  Кіровоградської області.

1.4.           Завідувач сектору у своїй діяльності керується  Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Наказами Мін’юсту та Укрдержархіву, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрацій, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, наказами директора державного архіву області, а також положенням про сектор.

1.5.    На    посаду завідувача сектору призначається особа, яка має вищу освіту рівнем не нижче  магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного  року.

1.6. За відсутності завідувача сектору його обов’язки виконує спеціаліст архівного сектору райдержадміністрації. За відсутності спеціаліста архівного сектору райдержадміністрації його обов’язки виконує завідувач сектору.

1.7. Завідувач сектору повинен вміти працювати на комп’ютері та знати програмні засоби, знати законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.


ІІ. ЗАВДАННЯ   І   ОБОВ’ЯЗКИ

До завдань і обов’язків завідувача сектору належать:

2.1   реалізація державної  політики  у  сфері  архівної  справи  і  діловодства, здійснення       управління    архівною    справою    і діловодством на території району;

2.2 координація діяльності державних органів , органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та  організацій  усіх  форм  власності зокрема приватних архівних установ,заснованих фізичними,  юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи і діловодства;

2.3    внесення до   Національного    архівного    фонду    архівних документів,   що   мають  місцеве  значення,  ведення  їх  обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

2.4   здійснення контролю за діяльністю архівних  установ  і  служб діловодства,  забезпечення    додержання    законодавства    про Національний архівний фонд та архівні установи.

2.5.  складання  за  погодженням  з  державним архівом області   подання  для  затвердження  в установленому порядку проектів державних  цільових  програм,  затверджує  плани розвитку архівної  справи  в районі, забезпечує їх виконання;

2.6.  забезпечення зберігання обліку і охорони:

-  документів Національного  архівного фонду з різними носіями,  переданих відділу    державними органами   , органами місцевого самоврядування,  підприємствами,   установами    та організаціями   незалежно  від  форми  власності  та  об'єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території району;

-   документів особового походження;

-  фотодокументів та  аудіовізуальних   документів,   що   мають значення для вивчення історії району;

-  друкованих, ілюстративних    та    інших    матеріалів,    що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

-  облікових документів і довідкового апарату до них;

2.7.  організація  роботи,  пов'язаної  з  внесенням  профільних документів   до   Національного  архівного  фонду  або  вилученням документів   з  нього  незалежно  від  місця  зберігання  і  форми власності  на  них;

2.8. проведення в  установленому  порядку обліку, обстеження та аналіз  діяльності  архівних  установ,  які  створені на території району,   незалежно   від   форми  власності  та  підпорядкування;

2.9.  інформування  державного архіву  області  про виявлення архівних  документів,  що  не  мають  власника  або  власник  яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

2.10 ведення обліку юридичних та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу районної державної адміністрації, на підставі затверджених списків;

2.11. надання  на затвердження Державному архіву  списків джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні  комплектування  відділу ;

2.12. перевіряння роботи архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;

2.13.  надання  консультаційно-методичної  допомоги  в  організації діяльності  архівної  установи  для  централізованого  тимчасового зберігання    архівних   документів,   нагромаджених   у   процесі документування  службових,  трудових   або   інших   правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території району, та інших архівних документів,  що  не  належать  до  Національного архівного  фонду  (трудового  архіву);

2.14.  ведення  зведеного обліку  архівних документів,  що зберігають  державні органи , органи місцевого самоврядування, підприємства,  установи  та  організації району, подання належних відомостей про ці документи державному архіву області;

2.15. надання  на  договірних  засадах   послуги   підприємствам, установам   та   організаціям   з   упорядкування   документів  та використання  відомостей,  що   містяться   в   них,   розробляє методичні посібники з архівної справи та діловодства;

2.16. передача державному архіву області у визначені ним строки документів та  довідкового  апарату  до  них  для  постійного зберігання;

2.17. створення і  вдосконалення довідкового апарату до документів Національного архівного фонду;

2.18. здійснення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному секторі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування;

2.19. організація страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним сектором, у порядку, встановленому законодавством;

2.20. надання  архівних довідок,  копій документів та іншим  шляхом задоволення   запитів  фізичних  і  юридичних  осіб,  перегляд в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечення у разі  виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів  письмового  обґрунтованого  спростування чи додаткових відомостей про особу;

2.21.   вивчення,  узагальнення  і  поширення  досвіду  роботи  архівних установ.

2.22.  виконання  інших функцій, що випливають з покладених на сектор завдань.

2.23.  розроблення і подання  на затвердження в установленому порядку ціни на роботи (послуги), що стосуються (надаються) сектором на договірних засадах.

2.24.  затвердження посадових  обов’язків  працівників сектору.

2.25.  виконання  інших доручень керівника апарату та заступників голови райдержадміністрації.

ІІІ. ПРАВА

Завідувач сектору має право:

3.1 вимагати  від  юридичних  і  фізичних осіб, які мають архівні документи,  від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають  намір  здійснити  відчуження,  вивезення  за  межі  України архівних   документів,   проведення   експертизи   цінності  таких документів;

3.2 отримувати в установленому порядку документи юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

3.3 проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також трудових, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

3.4 звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

3.5 порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;

3.6 порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушені законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

3.7 установлювати ціни на роботи і послуги, що виконуються державним архівом;

3.8 відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок з правом доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно з законодавством спеціально охороняються.ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Завідувач  сектору несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходження.

V. ВЗАЄМОДІЯ

5.1. Завідувач  сектору отримує документи на виконання від спеціаліста, відповідального за ведення діловодства, з резолюцією голови та керівника апарату райдержадміністрації .

5.2. Завідувач сектору повинен виконати документ за п'ять днів до      вказаного терміну, або у разі не визначення терміну - за п'ять днів до закінчення 30-денного терміну.

5.3.  Завідувач архівного сектору взаємодіє:

- з керівниками та спеціалістами структурних підрозділів Кіровоградської обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади  та районної державної адміністрації, роботу яких курує, з питань, які входять до його компетенції;

-  з представниками засобів масової інформації;

- з громадськими організаціями району;

- з головними спеціалістами Облдержархіву, з питань, що входять до його компетенції.Завідувач  архівного сектору

райдержадміністрації                                                                 Н. Телятник

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації