Надзвичайна протиепізоотична комісія Друк

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 31 січня  2014 року                                                                                                                           №  31-р

м. Мала Виска


Про Положення  та новий склад

надзвичайної протиепізоотичної комісії

Відповідно до Законів України ,,Про місцеві державні адміністрації”, ,,Про ветеринарну медицину”, Постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1350 ,,Про затвердження Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України та типових положень про місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні комісії” та у зв’язку з кадровими змінами в складі надзвичайної протиепізоотичної комісії при  районній державній адміністрації.

1. Затвердити Положення про надзвичайну протиепізоотичну комісію при районній державній адміністрації (додається).

2. Затвердити склад надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації (додається ).

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від                    ,,Про державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при районній державній адміністрації”.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації  Чуйка В.І.


Голова районної
державної адміністрації                                                                       В.І. Палій.


Затверджено
розпорядження голови

районної державної
адміністрації
від 31.01.2014 року № 31-р


 

ПОЛОЖЕННЯ
про надзвичайну протиепізоотичну комісію

при районній   державній адміністрації

1. Надзвичайна протиепізоотична комісія при районній державній адміністрації (далі - Комісія) є постійно діючим органом при райдержадміністрації, який здійснює на території району оперативний контроль, керівництво і координацію діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, фізичних осіб щодо запобігання спалахам особливо небезпечних хвороб, що входять до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі - заразні хвороби), масовим отруєнням тварин та їх ліквідації.

2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є здійснення контролю через органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій за:

проведенням заходів щодо профілактики заразних хвороб тварин (ящур, чума, хвороба Ньюкасла, сибірка, сказ, туберкульоз, лейкоз тощо), хвороб, спільних для людей і тварин та масових отруєнь тварин;

проведенням протиепізоотичних заходів з метою недопущення занесення на територію району збудників заразних хвороб тварин з інших держав та регіонів України;

додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог, спрямованих на захист людей і довкілля;

надання практичної допомоги підприємствам, установам і організаціям району у проведенні протиепізоотичних заходів.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) вживає оперативних заходів для локалізації та ліквідації спалахів заразних хвороб тварин;

2) координує діяльність підприємств, установ і організацій району з питань проведення протиепізоотичних заходів;

3) через управління  ветеринарної медицини та міжрайонне управління санітарно-епідеміологічної служби України  організовує захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин;

4) інформує Головне управління ветеринарної медицини в області та надзвичайну протиепізоотичну комісію при облдержадміністрації про спалахи заразних хвороб і масові отруєння сільськогосподарських та диких тварин, а також про вжиті заходи щодо їх ліквідації;

5) запроваджує карантинно-обмежувальні заходи або карантин у місці виникнення і розповсюдження заразних хвороб тварин;

6) заслуховує керівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій про вжиті заходи щодо профілактики та ліквідації заразних хвороб тварин;

7) оперативно залучає працівників служби ветеринарної медицини, ветеринарних служб підприємств, установ і організацій до проведення протиепізоотичних заходів, а також визначає відповідальних осіб;

8) розглядає матеріали щодо причин і наслідків виникнення та ліквідації спалахів заразних хвороб і масових отруєнь тварин, визначення винних у цьому осіб;

9) вивчає питання про вилучення з обігу та подальше використання небезпечної продукції тваринного походження, яка може викликати інфекційні захворювання і масові отруєння людей та/або тварин в процесі її переробки, реалізації або споживання;

10) визначає кордони інфікованої та буферної зон, зони спостереження. У разі спалаху заразних хвороб тварин розміщує у засобах масової інформації повідомлення про кордони інфікованої та буферної зон, зони спостереження і за необхідності про проведені в кожній з цих зон ветеринарно-санітарні заходи.

5. Комісія має право:

одержувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, фізичних осіб інформацію та матеріали, що необхідні для з'ясування епізоотичної ситуації, ветеринарно-санітарного стану підприємств, установ і організацій та вжиття невідкладних заходів щодо запобігання розповсюдженню та ліквідації заразних хвороб тварин;

проводити на підприємствах, в установах і організаціях  району перевірку стану роботи з профілактики або ліквідації заразних хвороб і масових отруєнь тварин та приймати обов'язкові для виконання рішення про усунення виявлених порушень;

вирішувати питання про забій і знищення тварин, птиці у разі виявлення заразних хвороб, а також про вилучення з обігу, знезараження, переробку або інше використання продуктів і сировини тваринного та рослинного походження, визнаних не придатними для використання;

забороняти у разі виявлення заразних хвороб тварин вивезення (у тому числі за кордон) з окремих підприємств, населених пунктів району тварин, птиці, кормів, продукції і сировини тваринного походження всіма видами транспорту та пересилання в посилках, а також їх ввезення (у тому числі з-за кордону);

забороняти експлуатацію підприємств з переробки та зберігання продукції і сировини тваринного походження у разі виявлення на таких підприємствах заразних хвороб тварин або незадовільного ветеринарно-санітарного стану;

приймати рішення щодо запровадження особливого режиму роботи, карантинно-обмежувальних заходів або карантину на підприємствах, в окремих населених пунктах району з метою запобігання розповсюдженню заразних хвороб тварин;

визначати на договірних умовах на період карантину режим роботи працівників підприємств з виробництва та переробки продукції і сировини тваринного походження залежно від конкретного захворювання тварин і наявних умов підприємства;

ставити перед відповідними органами питання про притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, з вини яких допущено занесення збудників інфекції на територію району, виникнення спалахів заразних хвороб і масових отруєнь тварин.

6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, її членів та секретаря.

Комісію очолює заступник голови райдержадміністрації з питань агропромислового розвитку. Заступником голови Комісії є начальник управління  ветеринарної медицини району.

До складу Комісії входять представники районного управління агропромислового розвитку, керівники закладів охорони здоров'я, транспорту і зв'язку, органів внутрішніх справ, підприємств, установ і організацій, визначені райдержадміністрацією.

Членам Комісії видаються підписані головою та секретарем Комісії службові посвідчення.

Під час виконання службових обов'язків вони мають право позачергового користування міжміським телефонним зв'язком, використання спеціалізованих транспортних засобів ветеринарної медицини.

Спеціалістам ветеринарної медицини, що входять до складу Комісії, надаються повноваження інспекторів ветеринарної медицини.

Голова Комісії:

керує роботою Комісії;

визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії;

веде засідання Комісії;

затверджує щорічний план її роботи;

скликає в разі потреби позачергові засідання Комісії;

може вносити у разі потреби зміни до її складу;

здійснює контроль за виконанням прийнятих Комісією рішень.

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник.

Роботу з підготовки засідань Комісії виконує її секретар.

Пропозиції до розгляду питань на засіданні Комісії вносять голова та члени Комісії.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більш як половина її членів.

На засідання Комісії запрошуються залежно від характеру питань, що розглядаються, керівники або представники підприємств, установ і організацій, наукові працівники та громадяни.

12. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. Член Комісії, який не підтримує прийняте рішення, може у письмовій формі викласти окрему думку, що додається до рішення Комісії.

Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язкові для виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, громадянами.

13. Засідання Комісії оформляється протоколом, зміст якого або його частина доводиться до відома місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, а у разі потреби-до засобів масової інформації.

Протокол підписується головою та секретарем Комісії і скріплюється печаткою.

Робочим органом Комісії є управління ветеринарної медицини в районі.

14. Комісія має бланки і печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

________________________________

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
від 31.01.2014 року № 31-р

СКЛАД
надзвичайної протиепізоотичної комісії
при районній державній адміністрації

Голова комісії

ЧУЙКО

Вадим Іванович

-

заступник голови районної

державної адміністрації

Заступник голови комісії

МІЦЕНКО

Петро Васильович

-

начальник управління

ветеринарної медицини району

Секретар

ЧУЙКО

Вадим Іванович

-

заступник голови районної

державної адміністрації

Члени комісії


ПРО ЕПІЗООТИЧНУ СИТУАЦІЮ ЩОДО АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ ТА ЗАХОДИ З НЕДОПУЩЕННЯ ЗАНЕСЕННЯ НА ТЕРИТОРІЮ РАЙОНУ

Враховуючи складну епізоотичну ситуацію щодо африканської чуми свиней в областях Російської Федерації та зареєстрованого випадку загибелі дикого кабана в Луганській області Станично-Луганського району, де підтверджено діагноз на Африканську чуму свиней,у зв’язку з різким ускладненням епізоотичної ситуації щодо АЧС в Луганській області  виникає реальна загроза розповсюдження даної хвороби  в областях України

З метою недопущення  розповсюдження  та занесення збудника АЧС на територію району управління ветеринарної медицини постійно проводить ряд комплексних заходів відповідно розпорядження №239 від 31.12.2013 року головного державного ветеринарного інспектора України, розпорядження №1 від 09.01.2014 року головного державного інспектора в Кіровоградській області» Щодо заходів з профілактики африканської чуми свиней»

Спалах небезпечної хвороби завдасть не передбачених економічних збитків,так в епізоотичному вогнищі в радіусі 10 кілометрів проводиться знищення всього свинопоголів’я, накладається заборона на ввезення тваринницької продукції та зернових культур з усієї країни.

Хвороба для людей не безпечна,але люди являються основними факторами передачі  - а саме через продукти харчування які вивозяться з неблагополучного регіону,а також годівля свиней зараженими продуктами. На даний час не розроблено лікування від даної хвороби та щеплення.

Основними мірами профілактики являється дотримання ветеринарних вимог при вирощуванні свинопоголів’я а саме щеплення свинопоголів’я проти класичної чуми,дотримуватись вимог закритого режиму

На даний час в індивідуальному секторі району утримується свинопоголів’я-6063гол в господарствах 2531гол. З початку року щеплено свинопоголів’я проти класичної чуми - 11995гол

Проведено обстежень господарств з початку року 62, складено приписів  при виявлені порушень 48 щодо дотримання закритого режиму та  не виконання ветеринарних вимог. Притягнуто до адміністративної відповідальності   10 керівників господарств.

Не приділяється належної уваги щодо недопущення занесення збудника АЧС, дотримання «закритого режиму» роботи, що надає можливість виникненню захворювання в слідуючих господарствах: СТОВ «Славутич» Ніколенко В.І., СТОВ «Победа» Вишневський А.М., СТОВ «а/ф Нововознесенська» Ковальов В.І.


В Україні вводять карантин через АЧС

 

Біля кордону з Росією на Луганщині фахівці Держветфітослужби знайшли мертвого кабана. Тварина була інфікованої африканською чумою свиней. Лікарі припускають, що небезпечна інфекція потрапила на територію України з сусідньої Росії, повідомляє ТСН.

Відтепер три села Луганщини на карантині ― звідти заборонено вивозити м'ясо, сало і взагалі будь-яку тваринну продукцію. Селяни від такого рішення в розпачі, оскільки сподівалися на прибуток від продажу м'яса. Жодного хворої тварини в приватних господарствах, ще не виявили.

Проте задля профілактики, чимало місцевих жителів забивають тварин, а їх тушки вивозять на м'ясокомбінат. Там з них повинні зробити тушонку і ковбаси. На єдиному виїзді з трьох сіл Луганщини зараз карантинна межа. Кожну машину ретельно оглядають, щоб жителі не вивезли ні м'ясо, ні сало. Машини обробляють спеціальними засобами.

Також знезаражують взуття пасажирів і пішоходів. Всі грунтові дороги, по яких можна виїхати з села, сьогодні вранці переорали. Людям африканська чума свиней не несе ніякої загрози, але для тварин вакцини проти неї не існує.

Попередній випадок АЧС на Україні був зафіксований в 2012 році в Запорізькій області. Через захворювання тварин Білорусь тимчасово заборонила інфіковану українську свинину. У Росії АЧС перетворилася на стихійне лихо ― є цілі регіони, де заборонено вирощувати свиней.

2014.01

 

 

. На Луганщині оголосили карантин через АЧС

На території трьох сіл Луганської області встановили карантинні обмеження щодо африканської чуми свиней. Саме села Комишне, Колесниківка та Юганівка увійшли до першої загрозливої зони радіусом 10 км від місця, де знайшли труп вепра, хворого на АЧС. Тепер увесь автотранспорт, який пересувається в її межах, перевіряється та дезінфікується. Також Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Станично-Луганській райдержадміністрації вже заборонила рух транспорту та пішоходів через місцевий пункт пропуску «Юганівка», що на кордоні з Росією.

У неділю, 5 січня, співробітники Луганського прикордонного загону в річці Деркул, що на кордоні з Росією, між селами Юганівка та Колесниківка знайшли труп дикого кабана. Спеціалісти Луганської регіональної та Станично-Луганської районної державних лабораторій ветеринарної медицини провели на місці розтин трупа і відібрали патматеріал для досліджень.

Труп худоби ж був знищений. А у зв’язку з підозрою про захворювання дикого кабана на африканську чуму свиней головний державний інспектор ветеринарної медицини Станично-Луганського району на території Комишненської сільської ради – сіл Комишне, Колесниківка та Юганівка, встановив карантинні обмеження. Пізніше наявність хвороби підтвердили спеціалісти Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи в Києві. Наразі для ліквідації загрози АЧС i недопущення розповсюдження вірусу Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Станично-Луганській райдержадміністрації визначила ряд заходів.

Так, визначено першу загрозливу зону радіусом 10 км від місця знайдення трупа. До неї віднесли села Комишне, Колесниківка та Юганівка. Також визначено другу загрозливу зону радіусом 150 км від епізоотичного осередку в межах території району, що оточує межі першої зони. Також вже заборонено рух транспорту та пішоходів через місцевий пункт пропуску «Юганівка», що знаходиться на державному кордоні з Росією.

До ліквідації і локалізації загрози АЧС долучилися і відділи ветеринарної міліції. Одразу було встановлено карантинний ветеринарно-міліцейський пост на території загрозливої зони, а ще одна мобільна група працює на автошляху с. Комишне – с. Н. Вільхова.

Окрім цього, весь автотранспорт, який в’їжджає та виїжджає з першої загрозливої зони, перевіряється та дезінфікується. Обробляється навіть взуття громадян, які переміщаються з цієї зони. Також вже переорані всі ґрунтові автодороги, якими можна проїхати до інших населених пунктів. Окрім цього, встановлено перелік осіб, які вирощують свиней на загрозливій території.

А на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Луганській ОДА планується ухвалити заходи щодо переробки свинопоголів’я на ТОВ «Луганський м’ясокомбінат», що знаходиться у першій загрозливій зоні. До того ж, заборонено полювання на території Станично-Луганського району, а також торгівлю вздовж автодороги Міллєрове – Красна Талівка.

2014.01.09 12:08

 

На Луганщині в підсобному господарстві виявлено АЧС

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України повідомляє, що 30 січня до Головного управління ветеринарної медицини в Луганській області надійшло повідомлення щодо випадку загибелі свиней в індивідуальному підсобному господарстві на території села Давидо-Микільське Краснодонського району.

У результаті досліджень було встановлено, що тварина загинула через африканську чуму свиней. В селі Давидо-Микільське Краснодонського району в індивідуальному підсобному господарстві виявлено 5 трупів свиней. При огляді приміщень виявлено ще 1 свиноматку, яка перебувала в агонії. Окрім них, у цьому господарстві утримується ще 26 голів свиней. Для проведення подальших дій щодо визначення причин загибелі свиней та відбору патологічного матеріалу від них на місце терміново прибули спеціалісти головного управління ветеринарної медицини в Луганській області, фахівці Луганської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини (РДЛВМ) та працівники відділу ветеринарної міліції ГУМВСУ в Луганській області.

Від загиблих тварин було відібрано патматеріал та направлено до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Згідно з результатами досліджень патологічного матеріалу виявлено світіння, характерне для африканської чуми свиней, а також виявлено ДНК вірусу африканської чуми свиней. Наразі до місця виявлення трупів доставлено матеріально-технічні засоби та засоби дезінфекції. Проводяться заходи зі знищення трупів шляхом спалювання. 30 січня з метою недопущення вивезення тваринницької продукції з осередку хвороби організовано роботу спільних екіпажів у складі співробітників підрозділів ветеринарної міліції та ДАІ. Встановлюються карантинні ветеринарно-міліцейські пости на дорогах при в’їзді та виїзді на територію Давидо–Микільської сільської ради.

Окрім цього, 31 січня було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Краснодонській районній державній адміністрації, введено карантин. Наразі проводяться заходи щодо безкровного умертвіння тварин з їх наступним спаленням. На місці працюють спеціалісти Держветфітослужби та відділу ветеринарної міліції при МВС України.

Ситуація знаходиться під постійним контролем Головного управління ветеринарної медицини в Луганській області та Держветфітослужби України.

2014.01.31 17:45


Сьогодні на засідання районної протиепізоотичної комісії запрошені члени комісії, міський, селищний та сільські голови, керівники сільськогосподарських, фермерських господарств району.

На порядок денний засідання  районної протиепізоотичної комісії виноситься питання:

1 Про вжиття невідкладних заходів з недопущення занесення збудника АЧС на територію   Маловисківського району та стан готовності на випадок виникнення захворювання.

2 Про ситуацію щодо захворювання на сказ на території району

ВСТУПНЕ СЛОВО Голови районної державної адміністрації   Палій В.І.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України № 53 від 11.09.2013року «Про заходи що вживаються з метою недопущення занесення в Україну збудника африканської чуми свиней» та враховуючи складну епізоотичну ситуацію щодо африканської чуми свиней на сьогоднішній день  необхідно прийняти ряд  рішень та провести заходи.

Питання по недопущенню занесення збудника африканської чуми свиней на територію району є вкрай важливим, адже ця хвороба несе для тварин смертельну небезпеку .

На даний час на території Маловисківського району згідно статистичних даних знаходиться 13 свиноферм та приватні особи які займаються вирощуванням свиней .

Зареєстровано випадок загибелі дикого кабана в Луганській області, де підтверджено діагноз на африканську чуму свиней.

Африканська чума свиней може завдати непередбачуваних економічних збитків, оскільки, під час спалаху захворювання, в 20-ти кілометровій зоні навколо епіцентру захворювання знищується все поголів’я свиней, а інші країни вводять заборону на ввезення тваринницької продукції та зернових зі своєї країни.

У 2009 році в Росії було знищено поголів’я свиней у кількості 50 тис. голів. Загальні матеріальні збитки РФ, завдані внаслідок поширення хвороби, у 2010 році становили 5 млрд. доларів США.

Тому на даний час керівникам служб району, керівникам господарств, міському , селищному та сільським головам  слід відповідально поставитись до проведення заходів по недопущенню занесення на територію африканської чуми свиней та  в разі виникнення даного захворювання бути готовим для проведення відповідних  заходів.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО .

Про вжиття невідкладних заходів з недопущення занесення збудника АЧС на територію   Маловисківського району та стан готовності на випадок виникнення захворювання.

МИЦЕНКО Петро Васильович - начальник управління ветеринарної медицини

Про дотримання нормативів роботи свиногосподарств в закритому режимі та дотримання правил ідентифікації тварин в  господарствах

НІКОЛЕНКО Василь Іванович – директор СТОВ “Славутич”

с. Мануйлівка

ГУЛЬТЯЄВ Володимир  Григорович - директор СТОВ «Кіровоградське»

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про ситуацію щодо захворювання на сказ на території району

БАРАНОВ Володимир Володимирович – начальник протиепізоотичного відділу районної ветеринарної лікарні

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ.

ПАЛІЙ Валерій Іванович –голова районної державної адміністрації

 

Прийняте відповідне рішення  протиепізоотичної комісії. (додається)


ПРОТОКОЛ

засідання районної  надзвичайної протиепізоотичної комісії

при Маловисківській районній державній адміністрації.

№1

31 ” січня2014 року                                                               м. Мала Виска.

 

Головував голова районної державної адміністрації Палій В.І.

Секретар: Баранов В.В.

Присутні члени комісії (список додається).

Запрошені (список додається).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вжиття невідкладних заходів з недопущення занесення збудника АЧС на територію   Маловисківського району та стан готовності на випадок виникнення захворювання.

2.

По першому питанню «Про вжиття невідкладних заходів з недопущення занесення збудника АЧС на територію   Маловисківського району та стан готовності на випадок виникнення захворювання»

СЛУХАЛИ:

Вступне слово : Голови  районної державної адміністрації  Палія В.І.

Інформація: начальника управління ветеринарної медицини в Маловисківському районі Міценко П.В.

ВИРІШИЛИ:

 1. Посилити роботу надзвичайної протиепізоотичної
  комісії при районній державній адміністрації щодо виконання та забезпечення контролю рішень ДНПК при Кабінеті Міністрів України та ДНПК Кіровоградської області.

 

 1. Щоквартально проводити засідання надзвичайної протиепізоотичної
  комісії при районній державній адміністрації (далі –НПК )в частині  заслуховування керівників господарств та організацій щодо виконання та забезпечення відповідних заходів  по недопущенню занесення збудника африканської чуми свиней (далі- АЧС) та стану готовності на випадок  виникнення хвороби.

 

 1. Керівники господарств, міський, селищний та сільські голови є відповідальними особами за матеріально-технічне забезпечення  профілактичних та ліквідаційних  заходів по АЧС

 

 1. Затвердити Комплексний план заходів що недопущення занесення  АЧС на територію району  на 2014 р.

 

 1. Передбачити та запланувати кошти в бюджеті  району, селищних, сільських рад на випадок виникнення захворювання  АЧС  для проведення ліквідаційних заходів, на  придбання паливно-мастильних матеріалів, деззасобів , ветеринарно-міліцейських постів, а також матеріалів та засобів для забезпечення їх  цілодобового функціонування при різних погодних умовах,  виділення техніки та транспорту, а також інших заходів, передбачених умовами карантинування.

 1. Посилити роботу надзвичайної протиепізоотичної
  комісії при районній державній адміністрації щодо виконання та забезпечення контролю рішень ДНПК при Кабінеті Міністрів України та ДНПК Кіровоградської області.

 

 1. У разі невиконання керівниками свиногосподарств заходів по недопущенню занесення збудника африканської чуми свиней та інших інфекційних захворювань на підставі рішення районної надзвичайної протиепізоотичної комісій передавати матеріали до правоохоронних органів з подальшим вирішенням питання щодо призупинення роботи даних свиногосподарств.

 1. Керівникам господарств безумовно виконувати вимоги "Ветеринарно-санітарних правил для спеціалізованих свиноферм" та «Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней», затвердженої наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики України від 31.07.2007 року № 77;

 

 1. Управлінню ветеринарної медицини району тримати на щоденному контролі виконання вимог ветеринарно- санітарного законодавства та правил торгівлі на продовольчих ринках Маловисківського району. Припиняти роботу місць несанкціонованої торгівлі;

 

В господарствах, де відсутня огорожа, санпропускники , дезбар»єри на свинофермах, розробити та надати для затвердження голові районної надзвичайної протиепізоотичної комісії графіки щодо впорядкування роботи свиноферм в «закритому» режимі, зокрема будівництва огорожі, санпропускників, дезбар`єрів .

Вирішити питання щодо недопущення утримання свиней в особистих приватних господарствах працівників свиноферм. З цією метою розробити заходи стимулювання та компенсації працівників свиногосподарств.

Погодити з головою НПК при РДА план-графік щодо впорядкування роботи свиноферм в «закритому режимі» та забезпечити контроль за їх виконанням.

Постійно використовувати лише комбікорми промислового виробництва для відгодівлі свиней в спеціалізованих свиногосподарствах.

Вжити заходи, направлені на безумовне виконання протокольного рішення державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кіровоградській обласній державній адміністрації протокол № 2 від 15.08. 13 року.

Забезпечити наявність необхідної кількості дезинфікуючих та дератизаційних засобів для проведення профілактичних заходів та для реагування у випадку виникнення надзвичайної ситуації.

. Обладнати площі для відправки свиней на забій без заїзду на територію ферми.

Термін виконання до 15.04.2014р.

Утримувати підконтрольні худобомогильники та здійснювати захоронення трупів тварин виключно відповідно до «Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України», затверджених наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 27.10.08 р. № 232 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.01.09 р. за № 85/16101.

Термін – постійно.

 

2. Голові надзвичайної протиепізоотичної комісії при Маловисківській
районній державній адміністрації:

Щомісячно проводити засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Маловисківській райдержадміністрації щодо питання „Виконання заходів з недопущення занесення збудника африканської чуми свиней на територію району та міста", на якому приймати адміністративні заходи впливу на керівників підприємств та організацій, які не виконують комплекс організаційно-господарських та ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики африканської чуми свиней;

З метою матеріально-технічного забезпечення організаційно-
господарських та ветеринарно-санітарних заходів зобов'язати керівників
причетних організацій та відомств, згідно рішень районних надзвичайних
протиепізоотичних комісій, створити необхідний резерв техніки, паливно-
мастильних матеріалів, дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту;

Постійно проводити через місцеві органи влади та засоби масової
інформації роз'яснювальну роботу серед населення та власників
свиногосподарств, стосовно запобігання занесення збудника АЧС та
профілактики захворювання на території  Маловисківського району;

Письмово попередити керівників сільгосппідприємств, підсобних
підприємств, організацій у сферах торгівлі, громадського харчування, туризму і
транспорту про небезпеку, яка виникла та профілактичні заходи запобігання
занесення збудника хвороби на територію району;

Тримати на щоденному контролі виконання вимог ветеринарно- санітарного законодавства та правил торгівлі на продовольчих ринках Маловисківського району. Припиняти роботу місць несанкціонованої торгівлі;

Попередити керівників сільськогосподарських, переробних,
торгівельних підприємств та ринків про персональну відповідальність за невиконання всього комплексу профілактичних заходів;

Негайно припиняти, обмежувати або забороняти господарську
діяльність юридичних та фізичних осіб у разі порушення ними ветеринарно-
санітарних вимог та заходів. Не допускати продаж тварин з територій ферм.

Управлінню  агропромислового розвитку райдержадміністрації

Збирати та систематизувати інформацію відносно рішення ДНПК.

Контролювати його виконання згідно затверженних графіків переходу на закритий режим роботи господарств де утримують свинопоголів’я .

4.Начальнику управління ветеринарної медицини- головному державному інспектору ветеринарної медицини району Міценко П.В.:

Здійснювати постійний контроль та нагляд за виконанням протиепізоотичних заходів щодо недопущення занесення африканської чуми
свиней на територію району та роботи свиногосподарств різної форми власності в «закритому режимі» роботи, дотримання вимог «Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней», затвердженої наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики України від 31.07.2007 року № 77. У разі виявлення грубих порушень щодо ведення господарської діяльності вживати заходи згідно діючого законодавства та надавати інформацію по виявленим недолікам Голові районної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Забезпечити проведення імунопрофілактики проти класичної чуми
свиней в господарствах всіх форм власності відповідно до настанов по
застосуванню вакцин та розроблених схем вакцинацій;

 

Забезпечити щеплення всього наявного поголів'я свиней в приватному секторі громадян проти класичної чуми свиней з метою диференціальної діагностики захворювання на африканську чуму свиней;

Забезпечити ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за продовольчими ринками і ринками по торгівлі живими тваринами, а також подвірним забоєм тварин;

Активізувати роботу мобільних груп по вилученню з обігу неякісної та небезпечної продукції. У випадку виявлення тваринницької продукції російського походження без супровідних ветеринарних документів, проводити розслідування. Матеріали направляти до органів прокуратури;

Постійно контролювати оновлоновлення резервний запас дезінфікуючих засобів і матеріально-технічних ресурсів для вжиття невідкладних заходів щодо недопущення виникнення АЧС на території району;

 

Провести навчання-тренінги з оперативного реагування відповідно

до Плану дій при підозрі захворювання на африканську чуму свиней;

Здійснювати постійний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за виконанням ветеринарно-санітарних вимог суб’єктами господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного походження;

Продовжувати проведення імунопрофілактики проти класичної чуми свиней в господарствах всіх форм власності.

Термін виконання – постійно.

Виконання пунктів протокольного рішення від 11-9-2013 року №53 Кабінету Міністрів України та № 2 від 15.08.2013р. державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кіровоградської обласній державній адміністрації продовжити на невизначений термін до особливого розпорядження.

5.Начальнику Маловисківської районної державної лікарні ветеринарної медицини Терновому Д.М.:

Здійснювати контроль вимог «Інструкції про заходи з профілактики та ліквідації класичної чуми свиней», затвердженої наказом Головного управління ветеринарної медицини з Держветінспекцією Мінсільгосппроду України від 15.03.1994 № 5 та «Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней», затвердженої наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики України від 31.07.2007 № 77 всіма суб’єктами господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з розведенням, вирощуванням та утриманням свиней на території району;

Здійснювати постійний безпосередній контроль за роботою свиноферм у «закритому режимі».

Тримати на особливому контролі рух свиней на свинофермах громадського та в господарствах індивідуального секторів населення, особливо в тих, які знаходяться у приватній власності громадян, працюючих на свинофермах, а також у безпосередній близькості до свиноферм та автотрас;

Тримати необхідний запас ветеринарних препаратів, зокрема для діагностики особливо небезпечних хвороб тварин.

Проводити вакцинацію, ревакцинацію поголів’я свиней господарств усіх форм власності проти КЧС. В першу чергу проводити її в «загрозливих зонах», зокрема с. В-Виска, Смоліно , Березівка, Хмильове, Олександрівка, яке знаходиться на автомагістралі (республіканського значення);

Проводити із спеціалістами ветеринарних установ району навчання-тренінги з оперативного реагування відповідно до «Плану дій при підозрі захворювання на африканську чуму свиней незалежно від типу ведення господарства та форм власності»;

Додержуватись державного плану серологічного моніторингу діагностичних досліджень диких свиней;

Проводити дослідження матеріалу від відстріляних диких свиней відповідно до вимог;

В разі виявлення захворювання, загибелі свиней з підозрою на АЧС та КЧС, терміново проводити лабораторні дослідження щодо виключення даної інфекційної хвороби;

Слідкувати за надходженням інформації про популяції диких кабанів на території району, шляхи міграції таких тварин. Інформацію аналізувати та надавати управлінню ветеринарної відповідні пропозиції;

Проводити роз’яснювальну роботу в мисливських господарствах Маловисківського району щодо небезпеки вживання в їжу дичини, в т.ч. м’яса диких свиней, яке не пройшло обов’язкове дослідження в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи та недопущення до споживання людям;

Проводити широке висвітлення в засобах масової інформації питання небезпеки виникнення та поширення на території району АЧС, КЧС;

Доводити до райдержадміністрації  інформацію про епізоотичну ситуацію, яка склалася щодо АЧС та загрози виникнення даного захворювання на території України, району;

Здійснювати постійний нагляд за станом худобомогильників на території району;

Проводити  ідентифікацію свиней.

Термін – постійно

Постійно оновлювати резервний запас дезінфікуючих засобів і матеріально-технічних ресурсів для вжиття невідкладних заходів щодо недопущення виникнення АЧС на території району;

 

Начальнику протиепізоотичного загону районної державної лікарні ветеринарної медицини Баранову В.В.

Під особисту відповідальність здійснювати постійний контроль через дільничні лікарні  :

За дотриманням в господарствах району, де утримуються  свині « закритого режиму» роботи.

Проводити із спеціалістами ветеринарних установ району навчання-тренінги з оперативного реагування відповідно до «Плану дій при підозрі захворювання на африканську чуму свиней незалежно від типу ведення господарства та форм власності»;

Тримати на особливому контролі рух свиней на свинофермах громадського та в господарствах індивідуального секторів населення, особливо в тих, які знаходяться у приватній власності громадян, працюючих на свинофермах, а також у безпосередній близькості до свиноферм та автотрас;

Тримати необхідний запас ветеринарних препаратів, зокрема для діагностики особливо небезпечних хвороб тварин.

Проводити вакцинацію, ревакцинацію поголів’я свиней господарств усіх форм власності проти КЧС. В першу чергу проводити її в «загрозливих зонах», зокрема с. В-Виска, Смоліно , Березівка, Хмильове, Олександрівка, яке знаходиться на автомагістралі (республіканського значення);

Виконувати державний план серологічного моніторингу діагностичних досліджень диких свиней;

Слідкувати за надходженням інформації про популяції диких кабанів на території району, шляхи міграції таких тварин. Інформацію аналізувати та надавати управлінню ветеринарної відповідні пропозиції;

Проводити роз’яснювальну роботу в мисливських господарствах Маловисківського району щодо небезпеки вживання в їжу дичини, в т.ч. м’яса диких свиней, яке не пройшло обов’язкове дослідження в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи та недопущення до споживання людям;

Проводити широке висвітлення в засобах масової інформації питання небезпеки виникнення та поширення на території району АЧС, КЧС;

Постійно оновлювати та тримати резервний запас дезінфікуючих засобів і матеріально-технічних ресурсів для вжиття невідкладних заходів щодо недопущення виникнення АЧС на території району;

Проводити  ідентифікацію свиней.                Термін – постійно

Готувати матеріали по дотриманню « закритого режиму» роботи в господарствах  району та передавати їх в УВМ.

6.Начальнику Маловисківської районної державної лабораторії Тамко Л.М.

Здійснювати особливий контроль на Ринку за реалізацією продукції свинарства;

Додержуватись державного плану серологічного моніторингу діагностичних досліджень диких свиней;

Проводити дослідження матеріалу від відстріляних диких свиней відповідно до вимог;

В разі виявлення захворювання, загибелі свиней з підозрою на АЧС та КЧС, терміново проводити лабораторні дослідження щодо виключення даної інфекційної хвороби;.

Проводити своєчасну ветеринарно-санітарну експертизу всієї відстріляної на території Маловисківського району дичини, в т.ч. диких кабанів

Термін – постійно.

7.Завідуючим лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи Касян В.А., Кобелевій Т.В.

Здійснювати свою діяльність відповідно до ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Положення про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку», «Ветеринарно-санітарних правил для ринків», чинних ГОСТів, методичних вказівок, інструкцій тощо.

Здійснювати особливий контроль на агропродовольчому ринках за реалізацією продукції свинарства.

Своєчасно інформувати адміністрацію Ринків про виявлені порушення для вжиття з їх боку відповідних заходів.

Термін – постійно.

 

8.  Міському, селищному та сільським головам ,

Провести оперативний облік свинопоголів'я в господарствах усіх форм власності, звернувши особливу увагу на дрібні господарства різної форми власності та чисельність свиней в приватному секторі. Забезпечити дієвий контроль за рухом поголів'я тварин;

Взяти під особистий контроль виконання заходів щодо недопущення виникнення та розповсюдження збудника африканської чуми свиней та інших інфекційних захворювань свиней;

Посилити державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за переміщенням тварин та продукції тваринного походження в межах підвідомчої території;

Здійснювати систематичний нагляд та контроль за роботою всіх наявних свиноферм, посилити вимоги до керівників свиногосподарств в частині забезпечення ними виконання вимог "Ветеринарно-санітарних правил для спеціалізованих свиноферм", забезпечення діяльності свиногосподарств всіх форм власності у «закритому» режимі. Категорично заборонити використання харчових відходів в корми свиней в усіх категоріях господарств та встановити контроль виконання;

Передбачити виділення коштів з місцевих бюджетів для фінансування необхідних організаційно-господарських заходів щодо недопущення виникнення та розповсюдження АЧС.

Утримувати підконтрольні худобомогильники та здійснювати захоронення трупів тварин виключно відповідно до «Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України», затверджених наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 27.10.08 р. № 232 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.01.09 р. за № 85/16101.

Термін – постійно.

Надавати допомогу спеціалістам ветеринарної медицини в проведенні вакцинації свинопоголів’я в особистих селянських господарствах.

Термін – постійно.

 

9. Маловисківському міжрайонному управлінню головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Посилити нагляд за дотриманням санітарного законодавства на об’єктах торгівлі і харчування, які розташовані біля автомобільних шляхів.

10. Службі цивільного захисту в Маловисківському районі.

Розробити плани взаємодії та реагування органів і підрозділів служби цивільного захисту в ТУ МНС  з  управлінням ветеринарної медицини району у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із спалахом африканської чуми свиней .

Визначити в разі виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної з африканською чумою свиней :

 • особовий склад ;
 • транспортні засоби ( автомобілі , екскаватори ,бульдозери  , скрепери , трактора);
 • інвентар ( лопати , ломи , кирки , відра ) ;
 • палатки , плити (буржуйки);
 • резервування паливо-мастильних матеріалів .

Які будуть задіяні та використовуватись для ліквідації та локалізації спалаху африканської чуми свиней на території Маловисківського району .

Надати в управління ветеринарної медицини до 25 січня 2014 року  інформацію по вищевказаним пунктам .

11. РВ  УМВС в Кіровоградській області

Забезпечити контроль за недопущенням переміщення територією району вантажів з тваринами та сировиною тваринного походження без супроводжуючих ветеринарних та документів, що підтверджують їх якість та безпеку;

Разом з органами місцевого самоврядування посилити роботу щодо ліквідації стихійних (несанкціонованих) місць торгівлі харчовими продуктами та контролю за перевезенням тварин, птиці, продуктів і сировини тваринного походження;

Осіб винних у порушеннях діючих нормативних і правових актів з вказаних питань, притягувати до відповідальності згідно вимог чинного законодавства;

Про проведену роботу щотижнево до особливого розпорядження інформувати голову управління ветеринарної медицини в Маловисківському  районі

 

ДП «Оникіївський лісгосп», товариство мисливців та рибалок

зобов’язати усіх користувачів мисливських угідь:

Здійснювати обстеження лісових і мисливських угідь. В разі виявлення трупів тварин або підозрілих на захворювання – негайно повідомити працівників державної служби ветеринарної медицини;

Сприяти фахівцям державної ветеринарної медицини в здійснені контролю за епізоотичною ситуацією серед диких тварин;

Забезпечити наявність обладнаних відповідним чином місць проведення ветеринарно-санітарної експертизи та відбору матеріалу для лабораторного дослідження від відстріляних тварин;

Протягом поточного року забезпечити діагностичні ліцензійні відстріли диких кабанів у мисливських угіддях та відбір проб сироваток крові для доставки в Кіровоградську регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини для лабораторних досліджень на КЧС та АЧС;

У разі захворювання та загибелі диких свиней обов’язково проводити відбір патматеріалу та направляти його в Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи для дослідження АЧС.

 

Забезпечити щільність диких кабанів в лісових і мисливських угіддях у відповідності з існуючими нормами;

Виготовити для здійснення годування популяції диких кабанів кормові столи з метою забезпечення зниження міграції диких кабанів;

1 По другому питанню «Про ситуацію щодо захворювання на сказ на території району»

СЛУХАЛИ:

БАРАНОВА Володимира Володимировича- начальника протиепізоотичного відділу районної ветеринарної лікарні


БЕНДЕРСЬКИЙ

Юрій Миколайович

-

начальник цеху телекомунікаційних послуг Маловисківської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою)

БРОВКО

Василь Васильович

-

голова районної організації товариства мисливців та рибалок (за згодою)

ГУЛЬДАС

Юрій Леонідович

-

Маловисківський міський голова (за згодою)

ГУЛИЙ

Андрій Андрійович

-

в. о. начальника РВ УМВС України в Кіровоградській області (за згодою)

ДЕМЧЕНКО

Альвіна Павлівна

-

начальник фінансового управління районної державної адміністрації

ЛЮБЧЕНКО

Алла  Олександрівна

-

начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

ОПЕРЧУК

Анатолій Петрович

-

Головний лікар міжрайонного управління санітарно-епідеміологічної служби України (за згодою)

СЛЮСАРОВ

Сергій Володимирович

-

директор ДП «Оникіївський лісгосп» (за згодою)

ТАМКО

Людмила  Михайлівна

-

директор районної лабораторії ветеринарної медицини(за згодою)

ТЕРНОВИЙ

Дмитро Миколайович

-

начальник районної лікарні держветмедицини, відповідальний секретар комісії(за згодою)

 

ЧУРПІЙ

Костянтин  Леонідович

-

головний лікар Маловисківської центральної районної лікарні (за згодою)

 

Share/Save/Bookmark