Звіт про виконання фінансового плану за І квартал 2020 рік комунальним некомерційним підприємством «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Маловисківської районної ради Друк


 

Додаток 2

до розпорядження голови

Маловисківської районної державної адміністрації

від 28 грудня 2019 року №332-р

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за І квартал 2020 рік 

комунальним некомерційним підприємством «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Маловисківської районної ради

Комунальне некомерційне підприємство «Маловисківський  центр первинної медико-санітарної допомоги» Маловисківської районної ради  діє відповідно до рішення Маловисківської районної ради №246 від 30 березня 2018 року « Про реорганізацію шляхом перетворення комунального закладу «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги» в комунальне некомерційне підприємство.

Метою діяльності підприємства є:

Надання первинної медичної допомоги та здійснення управлінням медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки здоров'я громадян.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

-       медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

-       забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря;

-       проведення профілактичних щеплень;

-       планування, організація, участь та контроль за проведення профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров'я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час пологів) станів; а також щодо ведення здорового способу життя;

-       участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та вміння надання першої допомоги;

-       участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визнаному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров'я та інше..

Комунальне некомерційне підприємство «Маловисківський  центр первинної медико-санітарної допомоги» Маловисківської районної ради  є неприбутковим підприємством.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

КНП «Маловисківський ЦПМСД» Маловисківської районної ради надає первинну медичну допомогу населенню  у кількості  27101 особи станом на 01.04.2020 рік .

Дохідна частина фінансового плану за І квартал 2020 рік становить 4508,8 тис. грн.:

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» (кошти Національної служби здоров'я, як оплата за надані медичні послуги) 3878,8 тис грн.,

Фінансування з місцевого бюджету відповідно програм розвитку підприємства:

Дохід з місцевого бюджету: 333,9 тис.грн., (комунальні послуги, заробітна плата, предмети і матеріали, медикаменти та перев'язувальний матеріал, відшкодування вартості ліків згідно постанови 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» .

Інші доходи (депозит) 139,2 тис.грн.,

Інші операційні доходи (централізоване постачання) 156,9 тис.грн.

Витрати установи становлять 4023,2 тис. грн.:

-     Витрати на послуги, матеріали та сировину-553,6 тис. грн.,

-     Витрати на оплату праці – 2645,2 тис.грн.(амбулаторій та ФАПів),

-     Витрати соціальні заходи – 593,4 тис.грн.,

-     Амортизація – 67,9 тис.грн.,

-     Інші  витрати – 163,1 тис.грн.

 

Отримані фінансові результати:

Доходи – 4508,8 тис. грн.;

Витрати – 4023,2 тис. грн.;

Нерозподілений прибуток – 485,6 тис. грн.

Дохід який підприємство отримало у І квартал 2020 році у вигляді нерозподіленого прибутку, планується залишити як резервний фонд та використати на покриття непередбачуваних витрат у 2020 році.

 

 

 

Директор КНП «Маловисківський ЦПМСД»                       О. ЛЕВЧЕНКО


 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

до розпорядження голови                                                                           Маловисківської районної державної адміністрації                            від 28 грудня 2019 роу №332-р

 

ПОГОДЖЕНО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

Начальник фінансового управління

 

Голова Маловисківської РДА

 

Маловисківської РДА

 

 

 

Ігор Гребенюк

 

_______________Альвіна Демченко

 

"_____" _________20___р.

 

 

"_____" _________20___р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

 

 

 

 

Рік

2020

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Маловисківської районної ради

за ЄДРПОУ

38756010

 

Орган управління 

Міністерство охорони здоров’я України

за СПОДУ

7184

 

Галузь

Амбулаторно-поліклінічні установи

за ЗКГНГ

91514

 

Вид економічної діяльності

Діяльність лікарняних закладів

за  КВЕД

86.10

 

Місцезнаходження

26241 с. велика Виска Маловисківський район Кіровоградська область

 

 

 

Телефон

525851062

 

 

 

Прізвище та ініціали керівника

Левченко О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 

за  1 квартал 2020 рік

 

Основні фінансові показники

 

Одиниці виміру: тис. гривень

 

 

Показники

Код рядка

План 1 кв. 2020р.

Факт за      1 кв. 2020р.

Відхилення (+,-)

Виконання (%)

 

1

2

3

4

5

6

 

І. Формування прибутку підприємства

 

Доходи

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

3701,0

3878,8

177,8

104,80

 

в т.ч. за рахунок бюджетних коштів

011

-

-

-

-

 

Податок на додану вартість

020

 

 

-

 

 

Інші вирахування з доходу

030

-

-

-

-

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

3 701,0

3 878,8

177,8

104,80

 

Інші операційні доходи

050

597,0

490,8

(106,2)

82,21

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

дохід від операційної оренди активів

051

 

 

-

 

 

одержані гранти та субсидії

052

597,0

333,9

(263,1)

55,93

 

дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу

053

-

-

-

-

 

Дохід від участі в капіталі

060

-

-

-

-

 

Інші фінансові доходи

070

 

 

-

-

 

Інші доходи

080

35

139,2

104,2

397,71

 

у тому числі:

 

 

 

-

-

 

дохід від реалізації фінансових інвестицій

081

-

-

-

-

 

дохід від безоплатно одержаних активів

082

-

-

-

 

 

Усього доходів

090

4 333,0

4 508,8

175,8

104,06

 

Витрати

 

 

-

-

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

100

3 337,0

3 409,4

72,4

102,17

 

Адміністративні витрати

110

490,0

580,3

90,3

118,43

 

Витрати на збут

120

 

 

-

 

 

Інші операційні витрати

130

 

 

-

 

 

Фінансові витрати

140

 

-

-

 

 

Витрати від участі в капіталі

150

-

-

-

-

 

Інші витрати

160

 

33,5

33,5

 

 

Усього витрати

170

3 827,0

4 023,2

196,2

105,13

 

Фінансові результати діяльності

 

 

-

-

 

Валовий прибуток (збиток)

180

364,0

469,4

105,4

128,96

 

прибуток

181

364,0

469,4

105,4

128,96

 

збиток

182

-

-

-

-

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

190

471,0

379,9

(91,1)

80,66

 

прибуток

191

471,0

379,9

(91,1)

80,66

 

збиток

192

-

-

-

-

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

200

506,0

485,6

(20,4)

95,97

 

прибуток

201

506,0

485,6

(20,4)

95,97

 

збиток

202

-

-

-

-

 

Податок на прибуток

210

 

 

-

 

 

Чистий:

220

506,0

485,6

(20,4)

95,97

 

прибуток

221

506,0

485,6

(20,4)

95,97

 

збиток

222

-

-

-

-

 

Відрахування частини прибутку

230

 

 

-

 

 

ІІ. Елементи операційних витрат (разом)

 

Матеріальні затрати

240

606,0

553,6

(52,4)

91,35

 

Витрати на оплату праці

250

2 533,0

2 645,2

112,2

104,43

 

Відрахування на соціальні заходи

260

658,0

593,4

(64,6)

90,18

 

Амортизація

270

-

67,9

67,9

#ДЕЛ/0!

 

Інші операційні витрати

280

25,0

163,1

138,1

652,40

 

Разом (сума рядків з 240 по 280):

290

3 822,0

4 023,2

201,2

105,26

 

ІIІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

 

Розподіл чистого прибутку

 

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

300

40,0

65,4

25,4

163,50

 

податок на прибуток

301

 

 

-

 

 

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

302

-

25,7

25,7

#ДЕЛ/0!

 

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

303

 

 

-

-

 

Інші податки, у тому числі (розшифрувати):

304

 

 

-

-

 

військовий збір

304/1

31,0

39,7

8,7

128,06

 

інші

304/2

9,0

-

(9,0)

0,00

 

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

310

-

-

-

-

 

погашення реструктуризованих та
відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету

311

-

-

-

-

 

до державних цільових фондів

312

-

-

-

-

 

неустойки (штрафи, пені)

313

-

-

-

-

 

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

320

557,0

593,4

36,4

106,54

 

внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

321

557,0

593,4

36,4

106,54

 

інші

322

-

-

-

-

 

Інші обов’язкові платежі, у тому числі:

330

382,0

466,7

84,7

122,17

 

місцеві податки та збори (ПДФО)

331

382,0

466,7

84,7

122,17

 

інші платежі (розшифрувати)

332

 

 

-

 

 

IV. Капітальні інвестиції

 

Капітальне будівництво

340

-

-

-

-

 

в т. ч. за рахунок бюджетних коштів

341

-

-

-

-

 

Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,

350

-

168,1

168,1

#ДЕЛ/0!

 

в т. ч. за рахунок бюджетних коштів

351

-

-

-

#ДЕЛ/0!

 

Придбання (створення) нематеріальних активів

360

 

-

-

-

 

в т. ч. за рахунок бюджетних коштів

361

-

-

-

-

 

Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

370

 

 

-

-

 

в т. ч. за рахунок бюджетних коштів

371

-

-

-

-

 

Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,

380

-

-

-

#ДЕЛ/0!

 

в т. ч. за рахунок бюджетних коштів

381

-

-

-

#ДЕЛ/0!

 

Разом (сума рядків  340, 350, 360, 370, 380)

390

-

168,1

168,1

#ДЕЛ/0!

 

в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)

391

-

-

-

-

 

V. Додаткова інформація

 

Чисельність працівників

400

121,0

121,0

-

100,00

 

Первісна вартість основних засобів

410

4 393,0

9 763,5

5 370,5

222,25

 

Податкова заборгованість

420

-

-

-

-

 

Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати

430

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

Левченко О.М.

 

(посада)

 

 

(підпис)

 

 

 


Share/Save/Bookmark